วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจประเมินอาคารและเยี่ยม ผู้เช่าอาศัยอาคารห้องเช่าการเคหะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจประเมินอาคารและเยี่ยม ผู้เช่าอาศัยอาคารห้องเช่าการเคหะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โดยผู้ช่วยผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่างและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่าง ดำเนินการเขียนแปลนการปรับปรุงโครงสร้างอาคาร ได้แก่ หลังคา ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง ห้องน้ำ ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร รั้วหน้าบ้าน กำแพงระหว่างบ้าน หลังคาหน้าบ้าน(โรงจอดรถ) ระบบท่อระบายน้ำของชุมชน ภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของชุมชน  ทั้งนี้ ทางผู้ช่วยผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ จะนำเสนอข้อมูลและแบบแปลนการปรับปรุงอาคารห้องเช่าเคหะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าสู่การพิจารณาในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ในปีงบประมาณ 2566 ต่อไป


Share:วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา และคณะ ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และพบกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อติดตามผลการดำเนินกิจกรรม ของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2566

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมกองมู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอนนายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา และคณะ ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และพบกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อติดตามผลการดำเนินกิจกรรม ของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2566 พร้อมทั้ง ให้ประเด็นแนวทางการดำเนินกิจกรรม การจัดกิจกรรมจิตอาสาของสภาเด็กและเยาวชนในปี 2566 และแนวความคิดในการดำเนินการและผลักดันให้เกิดการทำ กิจกรรมภายใต้ชื่อ “เยาวชนล้านนา”การนี้ นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟัง และแนวคิดข้อเสนอแนะของตัวแทนเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วย


Share:วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สนง.พมจ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและความรุนแรงในครอบครัว เนื่องด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” ภายใต้แนวคิด “R-E-S-P-E-C-T:สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม” ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การเดินรณรงค์ ติดริบบิ้นสีขาว แจกสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาติดต่อราชการในศาลากลางจังหวัด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการในศาลากลางจังหวัด จำนวน 100 คน


Share:วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 จัดการประชุมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ภาคเหนือตอนบน (CTIP Network: Combat Trafficking In Persons Network)

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ภาคเหนือตอนบน (CTIP Network: Combat Trafficking In Persons Network) และการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพิชชาพรเฮ้าส์ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโดยมูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก (FOCUS) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างองค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลระหว่างองค์กร รวมทั้งรวบรวมแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานในคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว


Share:วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 การปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมบริเวณโครงการอาคารสงเคราะห์จังหวัดแม่ฮ่องสอน (Big Cleaning Day)

กิจกรรม การปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมบริเวณโครงการอาคารสงเคราะห์จังหวัดแม่ฮ่องสอน (Big Cleaning Day)

  วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
“โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนกลุ่มเปราะบางในชุมชนบ้านพักการเคหะจังหวัดแม่ฮ่องสอน” กิจกรรม การปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
บริเวณโครงการอาคารสงเคราะห์จังหวัดแม่ฮ่องสอน (Big Cleaning Day) ร่วมกับ สำนักงานการเคหะจังหวัดเชียงใหม่ สาขา 2 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ
ได้แก่ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีจังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานการเคหะจังหวัดเชียงใหม่ สาขา 2 เครือข่ายอาสาสมัครและผู้อยู่อาศัยในอาคารบ้านเช่าการเคหะ
ร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบรางระบายน้ำ พื้นที่ลานสนามเด็กเล่นและบริเวณถนนหน้าอาคารบ้านเช่า
การเคหะ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น จำนวน 60 คน นอกจากนี้ สำนักงานการเคหะจังหวัดเชียงใหม่ สาขา 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลและบริหาร
จัดการอาคารบ้านเช่าการเคหะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาผู้เช่าประจำปี 2566 และปรับปรุงรายชื่อผู้เช่าอาศัยให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งอาคารบ้าน
เช่าการเคหะจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีทั้งหมด 69 ยูนิต ทั้งนี้ สำนักงานการเคหะฯ อยู่ระหว่างเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านเช่าฯ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ระบบระบายน้ำ เพื่อให้ผู้เช่าอาศัยมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ชุมชนสามารถจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม กิจกรรมนันทนาการ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข


Share:วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทาน ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้ากรณีผู้เสียชีวิตเนื่องจากภัยพิบัติต่างๆ ให้กับครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย

วันองคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.45 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะ ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีมอบเงินพระราชทาน ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า กรณีผู้เสียชีวิตเนื่องจากภัยพิบัติต่างๆ ให้กับครอบครัว นายฤทธิ์เดช ประพาสจำรัส สามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมด้วย คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายกเหล่ากาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน


Share:วันที่ 28 ตุลาคม 2565 โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 06.00 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายแฉล้ม ทองเกลา
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้รักการออกกำลังกาย ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งฯเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของประชาชนไทย และทรงเป็นแบบอย่าง แก่ประชาชนชาวไทย ในการรักษาสุขภาพ และการออกกำลังกายโดยแบ่งเป็นการแข่งขันเดินวิ่ง ระยะทาง 5 กม.และระยะทาง 10 กม. จุดเริ่มที่ศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน


Share:วันที่ 26 ตุลาคม 2565 พม.ลงพื้นที่เยี่ยมและช่วยเหลือ พร้อมมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ให้กับผู้สูงอายุ อายุ93 ปี ที่อาศัยเพียงลำพัง บ้านไฟไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายสังคม คัดเชียงเเสน นายอำเภอแม่สะเรียง นางวิลาวัณย์ คัดเชียงเเสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง นายเรืองฤทธิ์ ผลดี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนในฐานะ คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และอพม ตำบลแม่ยวม ลงพื้นที่เยี่ยมและช่วยเหลือ โดยมอบสิ่งของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ให้กับ นางยุแว วรมงคลศรี อายุ 93 ปี เหตุไฟไหม้บ้าน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่อาศัยเพียงอยู่ลำพัง ได้รับความเสียหายทั้งหลัง อยู่บ้านเลขที่ 37 หมู่ 6 บ้านห้วยโผ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


Share:วันที่ 23 ตุลาคม 2565 ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 07.45 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการนายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่พม.ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 และวันปิยมหาราช


Share:วันที่ 12 ต.ค. 2565 กิจกรรมการมอบไม้เท้าให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ “ไม้เท้า…สู่ย่างก้าวที่มั่นคง” จากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 216 ด้าม

พม.แม่ฮ่องสอน มอบไม้เท้าให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ “ไม้เท้า…สู่ย่างก้าวที่มั่นคง” วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในกิจกรรมการมอบไม้เท้าให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวความเป็นมาของกิจกรรม ซึ่งไม้เท้าสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ได้รับการบริจาคโดย คุณจิรฎา วิวัฒนะ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค จำนวน 216 ด้าม โดยสำนักงานพัฒนาสังคมฯ ได้ประสานงานร่วมกับนายกสมาคมชมรม ผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอนประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และประธานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุตำบลผาบ่อง ในการนำไม้เท้าส่งมอบให้กับคนพิการและผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้ไม้เท้าในเขตพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อไป
     ทั้งนี้หากประชาชน พบเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการและผู้สูงอายุ ถูกเลี้ยงดูไม่เหมาะสม /ถูก ล่วงละเมิด ถูกกระทำความรุนแรง
ถูกทอดทิ้ง โทร. แจ้งสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial