23 ธันวาคม 2564 วันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเวทีสมัชชาคนพิการ ประจำปี 2564

  วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ องค์กรคนพิการ ร่วมกันจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเวทีสมัชชาคนพิการ ประจำปี 2564 (ปีงบประมาณ 2565) ภายใต้หัวข้อ “คนพิการร่วมนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้าสู่โลกใหม่หลังโควิด – 19 อย่างยั่งยืน” มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล องค์กร และหน่วยงาน ที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเสริมสร้างเจตคติ เชิงสร้างสรรค์ของคนพิการ โดยมีนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน และนางจารุณี จันทร์เจนจบ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัวคนพิการเข้าร่วมงาน จำนวน 100 คน   


Share: