ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งเป้าให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นโมเดลเมืองที่เอื้อประโยชน์ต่อคนพิการ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ๒ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
(ครั้งที่ ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๕) ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำองค์กรด้านคนพิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมจำนวน ๓๑ คน เป็นคณะอนุกรรมการฯชุดดังกล่าว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนี้

 

 

 

  ๑ ให้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน บูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการจำนวน ๙,๐๖๖ คน ให้เข้าถึงสิทธิคนพิการตามกฎหมาย รวมทั้งหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่พำนักอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยประสานกับหน่วยงานภาคเอกชน มูลนิธิต่างๆให้การสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มคนพิการดังกล่าว และสร้างโอกาสให้คนพิการได้เข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างคนปกติ

๒ให้ทุกภาคส่วนผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อเสนอของคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากเวทีสมัชชาคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้
๑) ส่งเสริมการฝึกฝนกีฬาสำหรับคนพิการทุกประเภท
๒) ส่งเสริมการจ้างงานที่เหมาะสมและเป็นธรรม
๓) ส่งเสริมให้เกิดการศึกษาที่เสมอภาค
๔) จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ ทั้งในส่วนของทางลาด ห้องน้ำคนพิการ ที่จอดรถคนพิการ ป้ายสัญลักษณ์และบริการข้อมูลข่าวสารคนพิการ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงอาคารสถานที่และใช้ประโยชน์ได้ อีกทั้งได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการปรับถนน ฟุตบาท ทางข้ามถนนที่ปลอดภัย มีสัญญาณไฟ เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนพิการเดินทางได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น


Share:25 กันยายน 2564 ประธานรัฐสภา พร้อมด้วยผู้บริหาร พม. ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อมอบหน้ากากอนามัยสำหรับผู้ใหญ่จำนวน 10,000 ชิ้น และหน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก จำนวน 2,000 ชิ้น

อ่านต่อ

Share:พิธีมอบป้ายสนับสนุนโครงการซ่อมสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 111 หลัง เฉลิมพระเกียรติ

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบป้ายสนับสนุนโครงการซ่อมสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 111 หลัง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 69 พรรษา ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 18 แห่งเป็นโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 38 หลัง เป็นเงิน 1,300,000 บาท และโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุจำนวน 12 หลัง เป็นเงิน 445,000 บาท โดยมีนายวรพงษ์ บุญเคลือบ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นผู้กล่าวรายงาน

Share:One home พม.แม่ฮ่องสอน บริจาคสิ่งของสบทบทุนวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2564

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. หน่วยงาน One home พม.แม่ฮ่องสอน กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้บริจาคสิ่งของสบทบทุนวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2564 โดยมีนายวรพงษ์ บุญเคลือบ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน One Home พม.แม่ฮ่องสอน เป็นผู้มอบ ในการนี้ นายชนก มากพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้รับมอบ สิ่งของดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ ในการดำเนินงานกิจกรรม โครงการ ตามพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่อ่องสอน


Share:มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยกรณีต่างๆ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 31 มีนาคม 2563 จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยกรณีต่างๆ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ การมอบเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า กรณีผู้เสียชีวิตเนื่องจากภัยพิบัติต่างๆ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้ครอบครัว นายซือ ฐิตินันท์วิริยกุล เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) กล่าวรายงานโดย นางสาวสิทธิอาพร เชยนาค พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial