วันที่ 6 ธันวาคม 2565กิจกรรม “Kick off” การขับเคลื่อนบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกิจกรรม “Kick off”การขับเคลื่อนบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัด และชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุวัตถุประสงค์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับโรงเรียนบ้านในสอย วัดในสอย ผู้นำชุมชนและประชาชนบ้านในสอยโดยนายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์เรียนรู้แปลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนองนา โมเดล บ้านในสอย หมู่ที่ ๔ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน


Share:วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจประเมินอาคารและเยี่ยม ผู้เช่าอาศัยอาคารห้องเช่าการเคหะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจประเมินอาคารและเยี่ยม ผู้เช่าอาศัยอาคารห้องเช่าการเคหะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โดยผู้ช่วยผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่างและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่าง ดำเนินการเขียนแปลนการปรับปรุงโครงสร้างอาคาร ได้แก่ หลังคา ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง ห้องน้ำ ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร รั้วหน้าบ้าน กำแพงระหว่างบ้าน หลังคาหน้าบ้าน(โรงจอดรถ) ระบบท่อระบายน้ำของชุมชน ภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของชุมชน  ทั้งนี้ ทางผู้ช่วยผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ จะนำเสนอข้อมูลและแบบแปลนการปรับปรุงอาคารห้องเช่าเคหะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าสู่การพิจารณาในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ในปีงบประมาณ 2566 ต่อไป


Share:วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา และคณะ ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และพบกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อติดตามผลการดำเนินกิจกรรม ของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2566

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมกองมู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอนนายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา และคณะ ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และพบกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อติดตามผลการดำเนินกิจกรรม ของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2566 พร้อมทั้ง ให้ประเด็นแนวทางการดำเนินกิจกรรม การจัดกิจกรรมจิตอาสาของสภาเด็กและเยาวชนในปี 2566 และแนวความคิดในการดำเนินการและผลักดันให้เกิดการทำ กิจกรรมภายใต้ชื่อ “เยาวชนล้านนา”การนี้ นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟัง และแนวคิดข้อเสนอแนะของตัวแทนเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วย


Share:วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สนง.พมจ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและความรุนแรงในครอบครัว เนื่องด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” ภายใต้แนวคิด “R-E-S-P-E-C-T:สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม” ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การเดินรณรงค์ ติดริบบิ้นสีขาว แจกสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาติดต่อราชการในศาลากลางจังหวัด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการในศาลากลางจังหวัด จำนวน 100 คน


Share:วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 จัดการประชุมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ภาคเหนือตอนบน (CTIP Network: Combat Trafficking In Persons Network)

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ภาคเหนือตอนบน (CTIP Network: Combat Trafficking In Persons Network) และการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพิชชาพรเฮ้าส์ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโดยมูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก (FOCUS) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างองค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลระหว่างองค์กร รวมทั้งรวบรวมแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานในคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว


Share:วันที่ 12 ต.ค. 2565 กิจกรรมการมอบไม้เท้าให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ “ไม้เท้า…สู่ย่างก้าวที่มั่นคง” จากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 216 ด้าม

พม.แม่ฮ่องสอน มอบไม้เท้าให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ “ไม้เท้า…สู่ย่างก้าวที่มั่นคง” วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในกิจกรรมการมอบไม้เท้าให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวความเป็นมาของกิจกรรม ซึ่งไม้เท้าสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ได้รับการบริจาคโดย คุณจิรฎา วิวัฒนะ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค จำนวน 216 ด้าม โดยสำนักงานพัฒนาสังคมฯ ได้ประสานงานร่วมกับนายกสมาคมชมรม ผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอนประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และประธานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุตำบลผาบ่อง ในการนำไม้เท้าส่งมอบให้กับคนพิการและผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้ไม้เท้าในเขตพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อไป
     ทั้งนี้หากประชาชน พบเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการและผู้สูงอายุ ถูกเลี้ยงดูไม่เหมาะสม /ถูก ล่วงละเมิด ถูกกระทำความรุนแรง
ถูกทอดทิ้ง โทร. แจ้งสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.


Share:วันที่ 29 กันยายน 2565 พิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล ให้กับ คนพิการ, อพม.เชี่ยวชาญผู้สูงอายุ และเยาวชนดีเด่น

วันที่ 29 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่9 ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยนายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางจารุณี จันทร์เจนจบ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ โดยก่อนวาระการประชุม ได้มอบโล่ และใบประกาศเชิดชูเกียรติให้กับคนพิการ อพม.เชี่ยวชาญผู้สูงอายุ ,เยาวชนดีเด่น จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลคนพิการที่ประสบความสำเร็จ จากการกู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ , มอบเข็มเชิดชูเกียรติ อพม.เชี่ยวชาญ
ด้านผู้สูงอายุ และรางวัลเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

Share:วันที่ 18 กันยายน 2565 พม.แม่ฮ่องสอนเป็นเจ้าภาพ พิธีทำบุญและฟังเทศน์ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน”อุภินนมัตถจรกถา”เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันอาทิตย์ ที่18 กันยายน 2565  ณ อาคารผู้สูงอายุ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน พม.แม่ฮ่องสอน  โดยนายแฉล้ม  ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ เป็นประธานพิธีทำบุญและฟังเทศน์ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน”อุภินนมัตถจรกถา”เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ประชาชน ร่วมรับฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


Share:วันที่ 5 กันยายน 2565 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดกิจกรรม kick off โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สัญจร

วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรม kick off โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สัญจร โดยมี นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน ทุกชาติพันธุ์ ร่วมกิจกรรม


Share:6 กรกฏาคม 2565 One home พม.แม่ฮ่องสอน เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่โถ

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30น. .สำนักงานพมจ.แม่ฮ่องสอน.
เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายรัชพล ยาใจ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่ลาน้อย เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายเทิดศักดิ์ พรจงมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ กล่าวรายงาน
ทั้งนี้นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ว่า ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เป็นอีกกระบวนการหนึ่งในที่จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน..เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านสังคม รายได้ ด้านเศรษฐกิจ มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม ด้านการศึกษา การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน..โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ดำเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามสภาพปัญหาและความต้องการและประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร
พร้อมทั้งมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคม จำนวน 5 ศูนย์ ให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่โถ ,ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลขุนแม่ลาน้อย ,ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่ลาน้อย ,ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสันติคีรี ,ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่นาจาง ..และมอบเงินสวัสดิการให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย . องค์กร เครือข่ายที่ทำเพื่อดูแลกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผู้สูงอายุ กว่า 9ประเภท
เช่น โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ….มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุสภาวะยากลำบาก ..มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมฉุกเฉิน มอบเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการ..มอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม มอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการ อีกทั้งมอบใบรับรององค์สาธารณะประโยชน์ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอแม่ลาน้อย (ศปง.อพม.อำเภอแม่ลาน้อย)
…ซึ่งกิจกรรมในงานมีนิทรรศการของหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย/สินค้าและผลิตภัณฑ์ จากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย ,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ,ศูนย์พัฒนาราษฎรพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ,ศูนย์คุ้มครองไร้ที่พึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ,อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงอำเภอแม่ลาน้อย ,สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฯลฯ

Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial