7 มี.ค. 2565 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม และนายแฉล้ม ทองเกลา 

พมจ.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยมติที่ประชุมเห็นควรให้การช่วยเหลือ จำนวน 8 ครอบครัว  เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 72,000.-บาท รายละเอียดดังนี้

1.ช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก จำนวน 7 ครอบครัว เป็นเงินจำนวน 58,800.-บาท
2.ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) เด็กยากจนที่ยังไม่มีสถานะบุคคลตามกฎหมาย เพื่อพิสูจน์ความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลข้างต้น 

จำนวน 1 ครอบครัว เป็นเงินจำนวน 13,200.-บาท


Share: