6 กรกฏาคม 2565 One home พม.แม่ฮ่องสอน เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่โถ

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30น. .สำนักงานพมจ.แม่ฮ่องสอน.
เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายรัชพล ยาใจ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่ลาน้อย เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายเทิดศักดิ์ พรจงมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ กล่าวรายงาน
ทั้งนี้นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ว่า ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เป็นอีกกระบวนการหนึ่งในที่จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน..เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านสังคม รายได้ ด้านเศรษฐกิจ มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม ด้านการศึกษา การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน..โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ดำเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามสภาพปัญหาและความต้องการและประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร
พร้อมทั้งมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคม จำนวน 5 ศูนย์ ให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่โถ ,ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลขุนแม่ลาน้อย ,ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่ลาน้อย ,ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสันติคีรี ,ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่นาจาง ..และมอบเงินสวัสดิการให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย . องค์กร เครือข่ายที่ทำเพื่อดูแลกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผู้สูงอายุ กว่า 9ประเภท
เช่น โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ….มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุสภาวะยากลำบาก ..มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมฉุกเฉิน มอบเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการ..มอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม มอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการ อีกทั้งมอบใบรับรององค์สาธารณะประโยชน์ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอแม่ลาน้อย (ศปง.อพม.อำเภอแม่ลาน้อย)
…ซึ่งกิจกรรมในงานมีนิทรรศการของหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย/สินค้าและผลิตภัณฑ์ จากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย ,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ,ศูนย์พัฒนาราษฎรพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ,ศูนย์คุ้มครองไร้ที่พึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ,อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงอำเภอแม่ลาน้อย ,สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฯลฯ

Share: