วันที่ 4 เมษายน 2564 พม.ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่ม เปราะบางรายครัวเรือน ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านป่าปุ๊

วันที่ 4 เมษายน 2564 นายวรพงษ์ บุญเคลือบ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายไพบูลย์ ส่าเหล่ทู ตำแหน่ง จนท.ศปคม.จ.มส. นางสาวณัฎฐวี ไพรมีค่า นางสาวนันทวัน เรืองวิไลพร  ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจากบ้านพักเด็ก และครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตำบลผาบ่อง ดำเนินการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่ม เปราะบางรายครัวเรือน ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านป่าปุ๊ และหมู่ที่ 4 บ้านแม่สะกึด ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน รวมจำนวนทั้งสิ้น 8 ครัวเรือน


Share: