31 สิงหาคม 2564 สนง.พมจ.แม่ฮ่องสอนจัดสมัชชาสวัสดิการสังคม

วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564  ณ ห้องประชุมพิชชาพรเฮ้าท์ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดสมัชชาสวัสดิการสังคมและการบูรณาการงานด้านสวัสดิการสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2564 โดยมีนายวรพงษ์ บุญเคลือบ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถานการณ์ปัญหาทางสังคมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และวิทยากร จำนวนทั้งสิ้น 55 คน


Share: