30 พฤษภาคม 2565 OneHome พม. แม่ฮ่องสอน เดินรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ และมอบสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประการ ณ ถนนคนเดิน อำเภอปาย จังหวัดนแม่ฮ่องสอน

วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับหน่วยงาน One Home พม.แม่ฮ่องสอน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565 จำนวน ๓ อำเภอ ได้แก่พื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอปางมะผ้า และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 รวมถึงพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติคุ้มครอง คนไร้ที่พึ่งพ.ศ. 2557 และเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้สถานประกอบการ ผู้นำชุมชน สามารถป้องกันตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัยจากกระบวนการค้ามนุษย์ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายในพื้นที่เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสปัญหาทางสังคมในทุกกรณีซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาทางสังคมในระดับที่รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะปัญหาการค้ามนุษย์ การค้าประเวณี การขอทาน และคนไร้ที่พึ่ง


Share: