28 ก.พ. 2565 เข้าร่วมประชุมร่วมกับฝ่ายปกครองและการประปาอำเภอแม่สะเรียงเพื่อหาแนวทางแก้ไขขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ของโรงเรียนราชประชานุเคาระห์ 2

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมร่วมกับฝ่ายปกครองและการประปาอำเภอแม่สะเรียงเพื่อหาแนวทางแก้ไขขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ของโรงเรียนราชประชานุเคาระห์ 21 ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


Share: