25 พ.ย. 2563 รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ

             วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางจารุณี จันทร์เจนจบ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และติดเข็มกลัดริบบิ้นขาว ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ภายใต้แนวคิด “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบช่องทางการแจ้งเหตุ และร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแจ้งเหตุเมื่อพบเห็นการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ผ่านช่องทางต่างๆ


Share: