23 ก.พ. 2564 ประชุมหารือเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไข ปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 23 ก.พ. 2564 เวลา 13.30 น. นายวรพงษ์ บุญเคลือบ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไข ปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสุเทพ นุชทรวง ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน


Share: