17 ก.พ. 2565 เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลขุนยวม “แห่งแรกจังหวัดแม่ฮ่องสอน”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 Onehome พม.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลขุนยวม พร้อมมอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม และปลอดภัย มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน เงินสงเคราะห์ผู้มีรายน้อยและไร้ที่พึ่งและ เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในสภาวะยากลำบาก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม ตำบลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน


Share: