วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ลงพื้นที่จัดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อเป็นเกราะป้องกันภัยจากการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อเป็นเกราะป้องกันภัยจากการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วม จำนวน 102 คน ทั้งได้รับเกียรติจากมูลนิธิโซอินเตอร์เนชั่นแนลมาเป็นวิทยาการให้ความรู้ได้แก่นักเรียน


Share: