13 สิงหาคม 2563 จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ร่วมดำเนินโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2563“เสริมสร้างสัมพันธภาพแม่และเด็ก”เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการสนับสนุนจาก สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ โครงการสลากการกุศล ดำเนินการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. กิจกรรมประกอบด้วย การเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนยากจน การมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนยากจน นิทรรศการความรู้ด้านโภชนาการแม่และเด็ก การดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ การจำหน่ายสินค้าและบริการสำหรับแม่และเด็ก การประกวดภาพถ่าย และการแข่งขันเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพแม่และเด็ก โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวมทั้งสิ้น ๒๐๐ คน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุวพงศ์ กิติภัทพิบูลย์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ 


Share: