โครงการสวนเกษตรพอเพียง สนง.พมจ.แม่ฮ่องสอน ผักสวนครัว อาหารปลอดภัย

 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม โครงการสวนเกษตรพอเพียง ผักสวนครัว อาหารปลอดภัย ภายใต้ แผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2566 การพัฒนาอาชีพและรายได้ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้ชุมชนผลิตอาหารให้พอเพียงต่อการบริโภค ไม่พึ่งตลาดภายนอก โดยมีนายแฉล้ม ทองเกลา พมจ.แม่ฮ่องสอน และบุคลากร เจ้าหน้าที่สำนักงานพมจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกัน ปลูกพืชผักสวนครัว ไร้สารเคมี ภายในบริเวณบ้านพักข้าราชการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน


Share: