วันที่ 8 ก.พ. 2564 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม “เวทีจุดประกายขายความคิด”

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายวรพงษ์ บุญเคลือบ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน บรรยายแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง รายงานสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลผาบ่อง และระดมความคิดต่อร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิการสังคมและตำบลสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม “เวทีจุดประกายขายความคิด” ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน


Share: