วันที่ 6 ธันวาคม 2565กิจกรรม “Kick off” การขับเคลื่อนบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกิจกรรม “Kick off”การขับเคลื่อนบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัด และชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุวัตถุประสงค์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับโรงเรียนบ้านในสอย วัดในสอย ผู้นำชุมชนและประชาชนบ้านในสอยโดยนายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์เรียนรู้แปลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนองนา โมเดล บ้านในสอย หมู่ที่ ๔ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน


Share: