วันที่ 26 ม.ค. 2565 พม.ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาบ่องสมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาสาสมัครสาธารณสุขณ บ้านท่าโป่งแดง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 10 ครอบครัว


Share: