วันที่ 26 ตุลาคม 2565 พม.ลงพื้นที่เยี่ยมและช่วยเหลือ พร้อมมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ให้กับผู้สูงอายุ อายุ93 ปี ที่อาศัยเพียงลำพัง บ้านไฟไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายสังคม คัดเชียงเเสน นายอำเภอแม่สะเรียง นางวิลาวัณย์ คัดเชียงเเสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง นายเรืองฤทธิ์ ผลดี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนในฐานะ คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และอพม ตำบลแม่ยวม ลงพื้นที่เยี่ยมและช่วยเหลือ โดยมอบสิ่งของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ให้กับ นางยุแว วรมงคลศรี อายุ 93 ปี เหตุไฟไหม้บ้าน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่อาศัยเพียงอยู่ลำพัง ได้รับความเสียหายทั้งหลัง อยู่บ้านเลขที่ 37 หมู่ 6 บ้านห้วยโผ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


Share: