วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา และคณะ ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และพบกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อติดตามผลการดำเนินกิจกรรม ของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2566

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมกองมู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอนนายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา และคณะ ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และพบกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อติดตามผลการดำเนินกิจกรรม ของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2566 พร้อมทั้ง ให้ประเด็นแนวทางการดำเนินกิจกรรม การจัดกิจกรรมจิตอาสาของสภาเด็กและเยาวชนในปี 2566 และแนวความคิดในการดำเนินการและผลักดันให้เกิดการทำ กิจกรรมภายใต้ชื่อ “เยาวชนล้านนา”การนี้ นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟัง และแนวคิดข้อเสนอแนะของตัวแทนเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วย


Share: