วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ลงพื้นติดตาม การดำเนินงานการส่งเสริมพลังทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา และนางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการส่งเสริมพลังทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม และติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส ในการนี้ นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่น

คงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางจารุณี จันทร์เจนจบ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ว่าที่ร้อยตรีอนุพันธ์ กมลดีเยี่ยม ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนายธวัชชัย พรมเสพสัก ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับ โดยมีกิจกรรมการมอบโล่ “วุฒิสภา ศรัทธาความดี” ให้กับ นายอมร ศรีตระกูล ผู้นำชุมชนผาบ่องกำนันผู้นำท้องที่ของตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นผู้นำชุมชนแนว Green Season 

ตามวิถีชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพ วิถีชุมชนคุณธรรม ณ พิชชาพร เฮ้าส์ รีสอร์ท ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน


Share: