วันที่ 22 ก.ค. 2565 ร่วมงานปลูกต้นไม้ กิจกรรมสการจัดการพื้นที่ป่าเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม

วันที่ 22 ก.ค. 2565 นายแฉล้ม  ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายนางจารุณี จันทร์เจนจบ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่่ ร่วมงานปลูกต้นไม้ กิจกรรมสการจัดการพื้นที่ป่าเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม โดยการปลูกป่าครั้งนี้เพื่อให้ชุมชนบ้านทบศอกได้เตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติพร้อมทั้งการตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนร่วมกัน เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนป่าชุมชนบ้านทบศอก อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน


Share: