วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 สนง.พมจ.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อม รองรับสังคมผู้สูงอายุ กิจกรรมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปี 2564

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อม
รองรับสังคมผู้สูงอายุ กิจกรรมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด ” พลังผู้สูงวัย รวมใจลูกหลานนำไทยพ้นโควิด ” โดย นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมจากผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุระดับอำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 50 คน


Share: