วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 การปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมบริเวณโครงการอาคารสงเคราะห์จังหวัดแม่ฮ่องสอน (Big Cleaning Day)

กิจกรรม การปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมบริเวณโครงการอาคารสงเคราะห์จังหวัดแม่ฮ่องสอน (Big Cleaning Day)

  วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
“โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนกลุ่มเปราะบางในชุมชนบ้านพักการเคหะจังหวัดแม่ฮ่องสอน” กิจกรรม การปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
บริเวณโครงการอาคารสงเคราะห์จังหวัดแม่ฮ่องสอน (Big Cleaning Day) ร่วมกับ สำนักงานการเคหะจังหวัดเชียงใหม่ สาขา 2 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ
ได้แก่ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีจังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานการเคหะจังหวัดเชียงใหม่ สาขา 2 เครือข่ายอาสาสมัครและผู้อยู่อาศัยในอาคารบ้านเช่าการเคหะ
ร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบรางระบายน้ำ พื้นที่ลานสนามเด็กเล่นและบริเวณถนนหน้าอาคารบ้านเช่า
การเคหะ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น จำนวน 60 คน นอกจากนี้ สำนักงานการเคหะจังหวัดเชียงใหม่ สาขา 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลและบริหาร
จัดการอาคารบ้านเช่าการเคหะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาผู้เช่าประจำปี 2566 และปรับปรุงรายชื่อผู้เช่าอาศัยให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งอาคารบ้าน
เช่าการเคหะจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีทั้งหมด 69 ยูนิต ทั้งนี้ สำนักงานการเคหะฯ อยู่ระหว่างเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านเช่าฯ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ระบบระบายน้ำ เพื่อให้ผู้เช่าอาศัยมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ชุมชนสามารถจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม กิจกรรมนันทนาการ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข


Share: