วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม ณ ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายไชยา ประหยัดทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง กล่าวรายงาน และนายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลว่า ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เป็นภารกิจหนึ่งของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ได้แก่ มิติด้านสุขภาพ มิติด้านสังคม มิติด้านรายได้ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านความเป็นอยู่ที่เหมาะสม มิติด้านการศึกษา การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ดำเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามสภาพปัญหาและความต้องการและประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร
พร้อมทั้งมอบมอบเงินสวัสดิการให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายที่ดูแลกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง
ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผู้สูงอายุ กว่า 9 ประเภท

Share: