ผู้ช่วยผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจประเมินอาคาร ปรับปรุงภูมิทัศน์ ต่อเติมซ่อมแซม และเยี่ยมผู้เช่าอาศัยอาคารห้องเช่าการเคหะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน


Share: