กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาด ตัดต้นไม้ที่เป็นอันตราย กำจัดหญ้าและปรับสภาพแวดล้อม บริเวณอาคารห้องเช่าของชุมชนการเคหะจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ชุมชนการเคหะจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานเคหะชุมชนเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็ก และครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และประชาชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาด ตัดต้นไม้ที่เป็นอันตราย กำจัดหญ้าและปรับสภาพแวดล้อม บริเวณอาคารห้องเช่าของชุมชนการเคหะจังหวัดแม่ฮ่องสอน


Share: