วันที่อาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 พมจ.แม่ฮ่องสอน สนับสนุน ชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยใหญ่ จัดโครงการสืบสานและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทยใหญ่ การรำไตชุด (การก้าปั๋นก๋อง)

       พมจ.แม่ฮ่องสอน สนับสนุน ชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยใหญ่ จัดโครงการสืบสานและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทยใหญ่ การรำไตชุด (การก้าปั๋นก๋อง)

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน(พมจ.) สนับสนุน ชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยใหญ่          จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ สืบสานและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทยใหญ่  การรำไตชุด (การก้าปั๋นก๋อง) โดยมี  นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม การฟ้อน รำไต ชุด การก้าปั๋นก๋อง  ซึ่งเป็นการแสดง ที่ใช้สำหรับการต้อนรับแขกบ้านเมือง ที่มาเยือนแม่ฮ่องสอน

ซึ่งได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาที่สืบกันมาอย่างยาวนาน จากรุ่นสู่รุ่น การจัดการฝึกฟ้อนรำในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 1- 5 พค. 2565 มีผู้เข้าร่วม การฝึกฟ้อนรำ              ชุดดังกล่าว จำนวน 35 คน เป็น กลุ่มสตรี และผู้สูงอายุ  30 คน เยาวชน 5 คน โดยได้รับงบประมาณ จากกองทุนผู้สูงอายุ สนง พมจ.เพื่อเป็นการสืบสานการรำไตชุด การก้าปั๋นก๋อง ให้ อยู่คู่ จ. แม่ฮ่องสอนสืบต่อไป


Share:24 เมษายน 2565 กิจกรรม เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วัดภูสมณาราม ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

วันที่ 24 เม.ย. 2565 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการจัดกิจกรรม เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วัดภูสมณาราม ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนในการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม กิจกรรมประกอบไปด้วย พิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสามเณร จำนวน ๘๐ รูป บนสะพานซูตองเป้ และร่วมกันสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา
จากนั้นร่วมกันถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ สามเณร


Share:6 เมษายน ร่วมกิจกรรมวันจักรี ประจำปี 2565

วันที่ 6 เมษายน 2565 ที่หอประชุมเสรีพิทักษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน หมอบหมายให้นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจั่งหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มและกล่าวคำถวายราชดุดี เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบสทสมเด็จพระพุทธฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่1 เนื่องในวันจักรี โดยมีนายแฉล้ม ทองเกล้า พมจ.แม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีดังกล่าว


Share:25 มีนาคม 2565 เปิดโครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจส่งน้องไปโรงเรียน เพื่อรับบริจาค สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับนักเรียนจากองค์กรทุกสภาคส่วน เพื่อไปมอบให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ยากจนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจส่งน้องไปโรงเรียน” ณ บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีนายศรีสุวรรณ สรศักดิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว กล่าวรายงาน พร้อมทั้งหน้าหัวหน้าหน่วยงาน One home พม.แม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับบริจาค สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับนักเรียนจากองค์กรทุกสภาคส่วน เพื่อไปมอบให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ยากจนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ต่อไป


Share:28 ก.พ. 2565 เข้าร่วมประชุมร่วมกับฝ่ายปกครองและการประปาอำเภอแม่สะเรียงเพื่อหาแนวทางแก้ไขขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ของโรงเรียนราชประชานุเคาระห์ 2

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมร่วมกับฝ่ายปกครองและการประปาอำเภอแม่สะเรียงเพื่อหาแนวทางแก้ไขขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ของโรงเรียนราชประชานุเคาระห์ 21 ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


Share:27 ก.พ. 2565 ร่วมพิธีเชิญภัตตาหารและสิ่งของพระราชทาน ถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ณ วัดพระธาตุดอยกองมู

วันที่ 27 ก.พ. 2565 ที่วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้เชิญภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน ถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมี นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีฯ ดังกล่าว


Share:17 ก.พ. 2565 เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลขุนยวม “แห่งแรกจังหวัดแม่ฮ่องสอน”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 Onehome พม.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลขุนยวม พร้อมมอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม และปลอดภัย มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน เงินสงเคราะห์ผู้มีรายน้อยและไร้ที่พึ่งและ เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในสภาวะยากลำบาก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม ตำบลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน


Share:ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองกรค์เครือข่ายศูนย์บริการคนพิการ และหน่วยงานในสังกัด One Homeพม.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565  นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด One Homeพม.แม่ฮ่องสอน และหน่วยงานในเครือข่ายศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานในพื้นที่


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial