วันที่ 29 กันยายน 2565 พิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล ต่างให้กับ คนพิการ, อพม.เชี่ยวชาญผู้สูงอายุ และเยาวชนดีเด่น

วันที่ 29 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่9 ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยนายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางจารุณี จันทร์เจนจบ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ โดยก่อนวาระการประชุม ได้มอบโล่ และใบประกาศเชิดชูเกียรติให้กับคนพิการ อพม.เชี่ยวชาญผู้สูงอายุ ,เยาวชนดีเด่น จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลคนพิการที่ประสบความสำเร็จ จากการกู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ , มอบเข็มเชิดชูเกียรติ อพม.เชี่ยวชาญ
ด้านผู้สูงอายุ และรางวัลเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

Share:วันที่ 18 กันยายน 2565 พม.แม่ฮ่องสอนเป็นเจ้าภาพ พิธีทำบุญและฟังเทศน์ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน”อุภินนมัตถจรกถา”เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันอาทิตย์ ที่18 กันยายน 2565  ณ อาคารผู้สูงอายุ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน พม.แม่ฮ่องสอน  โดยนายแฉล้ม  ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ เป็นประธานพิธีทำบุญและฟังเทศน์ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน”อุภินนมัตถจรกถา”เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ประชาชน ร่วมรับฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


Share:วันที่ 5 กันยายน 2565 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดกิจกรรม kick off โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สัญจร

วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรม kick off โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สัญจร โดยมี นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน ทุกชาติพันธุ์ ร่วมกิจกรรม


Share:6 กรกฏาคม 2565 One home พม.แม่ฮ่องสอน เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่โถ

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30น. .สำนักงานพมจ.แม่ฮ่องสอน.
เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายรัชพล ยาใจ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่ลาน้อย เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายเทิดศักดิ์ พรจงมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ กล่าวรายงาน
ทั้งนี้นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ว่า ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เป็นอีกกระบวนการหนึ่งในที่จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน..เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านสังคม รายได้ ด้านเศรษฐกิจ มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม ด้านการศึกษา การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน..โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ดำเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามสภาพปัญหาและความต้องการและประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร
พร้อมทั้งมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคม จำนวน 5 ศูนย์ ให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่โถ ,ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลขุนแม่ลาน้อย ,ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่ลาน้อย ,ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสันติคีรี ,ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่นาจาง ..และมอบเงินสวัสดิการให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย . องค์กร เครือข่ายที่ทำเพื่อดูแลกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผู้สูงอายุ กว่า 9ประเภท
เช่น โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ….มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุสภาวะยากลำบาก ..มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมฉุกเฉิน มอบเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการ..มอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม มอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการ อีกทั้งมอบใบรับรององค์สาธารณะประโยชน์ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอแม่ลาน้อย (ศปง.อพม.อำเภอแม่ลาน้อย)
…ซึ่งกิจกรรมในงานมีนิทรรศการของหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย/สินค้าและผลิตภัณฑ์ จากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย ,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ,ศูนย์พัฒนาราษฎรพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ,ศูนย์คุ้มครองไร้ที่พึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ,อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงอำเภอแม่ลาน้อย ,สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฯลฯ

Share:ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. (นายอนันต์ ดนตรี) เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

                  วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน           นายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เป็นประธานในพิธีเปิด   โดยมีนายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง กล่าวต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าหน่วยงาน One Home พม. และแขกผู้มีเกียรติ ว่าที่ร้อยตรีเฉลิม  ปิยะศิริวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ กล่าวรายงาน และนายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดศูนย์ช่วยเหลือสังคม ทั้งนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. มอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมพร้อมทั้งชุดความรู้ KM จำนวน 7 ศูนย์ ให้แก่ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง , ตำบลแม่ยวม ,        ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง และ ,เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย ตำบลท่าผาปุ้ม , ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย มอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยจำนวน 1 ราย มอบเงินโครงการกองทุน ก.ส.จ.จำนวน 45,400 บาท มอบเกียรติบัตร อพม. เชี่ยวชาญด้าน  ผู้สูงอายุ จำนวน 17 ราย มอบเงินทุนประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ จำนวน 33 ราย มอบทุนประกอบอาชีพของคนพิการ จำนวน 27 ราย และมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 102 ราย 

                  ซึ่งกิจกรรมในงาน มีการแสดงรำวง โดยชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ยวมใต้ การแสดงโฟล์กซองโดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย/สินค้าและผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ (CDPD) , ยาหม่อง/รางจืด จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปสมุนไพรบ้านทุ่งพร้าว , กลุ่มปานซอยบ้านทุ่งพร้าว ,แคร่ไม้ไผ่ จากชมรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ  อำเภอสบเมย , แคบหมู/น้ำพริกกากหมู จากชมรมคนพิการเทศบาลเมืองยวมใต้ , ผ้าทอกะเหรี่ยง/ดอกไม้เอื้องแซะจากกลุ่มสตรีอำเภอแม่สะเรียง , อพม. ,ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน , ศูนย์คุ้มครองไร้ที่พึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน , โรงงานน้ำดื่ม จากชมรมคนพิการตำบลแม่คะตวน , กลุ่มเข่งปลาทูและโคมไฟประดิษฐ์บ้านทุ่งพร้าว ,กลุ่มช่วยเหลือผู้พิการ (PA) ,กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ,ผู้แสดงความสามารถและบูธการให้บริการตามภารกิจงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากนั้นผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เดินทางไปมอบบ้านคนพิการ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 2 หลัง ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เป็นการขยายการให้บริการภารกิจของ พม. ให้เข้าถึงประชาชน จึงเป็นอีกกระบวนการหนึ่งในที่จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุกมิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ  ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.สำรวจ/วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูล โดยการใช้ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นฐานข้อมูลหลัก

ในการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล 2.ดำเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามสภาพปัญหาและความต้องการและประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร 3.จัดสวัสดิการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 4.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทุกมิติ 5.เป็นศูนย์กลางบูรณาการความร่วมมือในการบริหารสวัสดิการสังคมคนทุกช่วงวัย ทั้งในกลุ่มเปราะบาง และประชาชนทุกช่วงวัย อันเป็นประเด็นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

                  กระทรวง พม. โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนงานที่ชัดเจน สามารถช่วยเติมเต็มกระบวนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ทั้งนี้หากพบเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการและผู้สูงอายุ ถูกเลี้ยงดูไม่เหมาะสม /ถูก ล่วงละเมิด   ถูกกระทำความรุนแรง ถูกทอดทิ้ง โทร. 1300 สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


Share:วันที่อาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 พมจ.แม่ฮ่องสอน สนับสนุน ชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยใหญ่ จัดโครงการสืบสานและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทยใหญ่ การรำไตชุด (การก้าปั๋นก๋อง)

       พมจ.แม่ฮ่องสอน สนับสนุน ชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยใหญ่ จัดโครงการสืบสานและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทยใหญ่ การรำไตชุด (การก้าปั๋นก๋อง)

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน(พมจ.) สนับสนุน ชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยใหญ่          จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ สืบสานและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทยใหญ่  การรำไตชุด (การก้าปั๋นก๋อง) โดยมี  นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม การฟ้อน รำไต ชุด การก้าปั๋นก๋อง  ซึ่งเป็นการแสดง ที่ใช้สำหรับการต้อนรับแขกบ้านเมือง ที่มาเยือนแม่ฮ่องสอน

ซึ่งได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาที่สืบกันมาอย่างยาวนาน จากรุ่นสู่รุ่น การจัดการฝึกฟ้อนรำในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 1- 5 พค. 2565 มีผู้เข้าร่วม การฝึกฟ้อนรำ              ชุดดังกล่าว จำนวน 35 คน เป็น กลุ่มสตรี และผู้สูงอายุ  30 คน เยาวชน 5 คน โดยได้รับงบประมาณ จากกองทุนผู้สูงอายุ สนง พมจ.เพื่อเป็นการสืบสานการรำไตชุด การก้าปั๋นก๋อง ให้ อยู่คู่ จ. แม่ฮ่องสอนสืบต่อไป


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial