ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. (นายอนันต์ ดนตรี) เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

                  วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน           นายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เป็นประธานในพิธีเปิด   โดยมีนายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง กล่าวต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าหน่วยงาน One Home พม. และแขกผู้มีเกียรติ ว่าที่ร้อยตรีเฉลิม  ปิยะศิริวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ กล่าวรายงาน และนายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดศูนย์ช่วยเหลือสังคม ทั้งนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. มอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมพร้อมทั้งชุดความรู้ KM จำนวน 7 ศูนย์ ให้แก่ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง , ตำบลแม่ยวม ,        ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง และ ,เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย ตำบลท่าผาปุ้ม , ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย มอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยจำนวน 1 ราย มอบเงินโครงการกองทุน ก.ส.จ.จำนวน 45,400 บาท มอบเกียรติบัตร อพม. เชี่ยวชาญด้าน  ผู้สูงอายุ จำนวน 17 ราย มอบเงินทุนประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ จำนวน 33 ราย มอบทุนประกอบอาชีพของคนพิการ จำนวน 27 ราย และมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 102 ราย 

                  ซึ่งกิจกรรมในงาน มีการแสดงรำวง โดยชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ยวมใต้ การแสดงโฟล์กซองโดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย/สินค้าและผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ (CDPD) , ยาหม่อง/รางจืด จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปสมุนไพรบ้านทุ่งพร้าว , กลุ่มปานซอยบ้านทุ่งพร้าว ,แคร่ไม้ไผ่ จากชมรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ  อำเภอสบเมย , แคบหมู/น้ำพริกกากหมู จากชมรมคนพิการเทศบาลเมืองยวมใต้ , ผ้าทอกะเหรี่ยง/ดอกไม้เอื้องแซะจากกลุ่มสตรีอำเภอแม่สะเรียง , อพม. ,ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน , ศูนย์คุ้มครองไร้ที่พึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน , โรงงานน้ำดื่ม จากชมรมคนพิการตำบลแม่คะตวน , กลุ่มเข่งปลาทูและโคมไฟประดิษฐ์บ้านทุ่งพร้าว ,กลุ่มช่วยเหลือผู้พิการ (PA) ,กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ,ผู้แสดงความสามารถและบูธการให้บริการตามภารกิจงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากนั้นผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เดินทางไปมอบบ้านคนพิการ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 2 หลัง ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เป็นการขยายการให้บริการภารกิจของ พม. ให้เข้าถึงประชาชน จึงเป็นอีกกระบวนการหนึ่งในที่จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุกมิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ  ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.สำรวจ/วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูล โดยการใช้ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นฐานข้อมูลหลัก

ในการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล 2.ดำเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามสภาพปัญหาและความต้องการและประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร 3.จัดสวัสดิการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 4.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทุกมิติ 5.เป็นศูนย์กลางบูรณาการความร่วมมือในการบริหารสวัสดิการสังคมคนทุกช่วงวัย ทั้งในกลุ่มเปราะบาง และประชาชนทุกช่วงวัย อันเป็นประเด็นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

                  กระทรวง พม. โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนงานที่ชัดเจน สามารถช่วยเติมเต็มกระบวนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ทั้งนี้หากพบเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการและผู้สูงอายุ ถูกเลี้ยงดูไม่เหมาะสม /ถูก ล่วงละเมิด   ถูกกระทำความรุนแรง ถูกทอดทิ้ง โทร. 1300 สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


Share:วันที่อาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 พมจ.แม่ฮ่องสอน สนับสนุน ชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยใหญ่ จัดโครงการสืบสานและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทยใหญ่ การรำไตชุด (การก้าปั๋นก๋อง)

       พมจ.แม่ฮ่องสอน สนับสนุน ชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยใหญ่ จัดโครงการสืบสานและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทยใหญ่ การรำไตชุด (การก้าปั๋นก๋อง)

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน(พมจ.) สนับสนุน ชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยใหญ่          จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ สืบสานและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทยใหญ่  การรำไตชุด (การก้าปั๋นก๋อง) โดยมี  นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม การฟ้อน รำไต ชุด การก้าปั๋นก๋อง  ซึ่งเป็นการแสดง ที่ใช้สำหรับการต้อนรับแขกบ้านเมือง ที่มาเยือนแม่ฮ่องสอน

ซึ่งได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาที่สืบกันมาอย่างยาวนาน จากรุ่นสู่รุ่น การจัดการฝึกฟ้อนรำในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 1- 5 พค. 2565 มีผู้เข้าร่วม การฝึกฟ้อนรำ              ชุดดังกล่าว จำนวน 35 คน เป็น กลุ่มสตรี และผู้สูงอายุ  30 คน เยาวชน 5 คน โดยได้รับงบประมาณ จากกองทุนผู้สูงอายุ สนง พมจ.เพื่อเป็นการสืบสานการรำไตชุด การก้าปั๋นก๋อง ให้ อยู่คู่ จ. แม่ฮ่องสอนสืบต่อไป


Share:24 เมษายน 2565 กิจกรรม เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วัดภูสมณาราม ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

วันที่ 24 เม.ย. 2565 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการจัดกิจกรรม เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วัดภูสมณาราม ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนในการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม กิจกรรมประกอบไปด้วย พิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสามเณร จำนวน ๘๐ รูป บนสะพานซูตองเป้ และร่วมกันสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา
จากนั้นร่วมกันถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ สามเณร


Share:19 เม.ย. 2565 ร่วมมอบโล่ เข็มกลัดเกียรติคุณ ผู้สูงอายุ 100 ปี ขึ้นไป

วันที่ 19 เมษายน 2565  นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบโล่ เข็มกลัดเกียรติคุณ ให้กับผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป โดย สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบโล่ เข็มกลัดเกียรติคุณ ดังกล่าว ที่บ้านห้วยผึ้ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 


Share:18 เมษายน 2565 กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ 2565 เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 18 เมษายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 การปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยมีนายแฉล้ม ทองเกลา พมจ.แม่ฮ่องสอน และ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการดังกล่าว จำนวน 60 ต้น ณ ภายในบริเวณบ้านพักข้าราชการ สนง.พมจ.แม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน


Share:6 เมษายน ร่วมกิจกรรมวันจักรี ประจำปี 2565

วันที่ 6 เมษายน 2565 ที่หอประชุมเสรีพิทักษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน หมอบหมายให้นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจั่งหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มและกล่าวคำถวายราชดุดี เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบสทสมเด็จพระพุทธฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่1 เนื่องในวันจักรี โดยมีนายแฉล้ม ทองเกล้า พมจ.แม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีดังกล่าว


Share:25 มีนาคม 2565 เปิดโครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจส่งน้องไปโรงเรียน เพื่อรับบริจาค สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับนักเรียนจากองค์กรทุกสภาคส่วน เพื่อไปมอบให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ยากจนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจส่งน้องไปโรงเรียน” ณ บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีนายศรีสุวรรณ สรศักดิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว กล่าวรายงาน พร้อมทั้งหน้าหัวหน้าหน่วยงาน One home พม.แม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับบริจาค สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับนักเรียนจากองค์กรทุกสภาคส่วน เพื่อไปมอบให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ยากจนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ต่อไป


Share:วันที่ 23 มี.ค. 2565 โครงการส่งเสริมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565

  วันที่ 23 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565   ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำรีสอร์ท ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เป็นประธานเปิดงาน  และนายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงาน กิจกรรมประกอบด้วย การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมดีเด่น จำนวน 7 ราย เเละการเสนาในหัวข้อ “การจัดการภัยพิบัติในภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติอย่างมีมุมมองมิติเพศภาวะ” 

และการมอบข้อเสนอสมัชชาสตรี ประจำปี 2565 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มสตรี สภาเด็กและเยาวชน สตรีพิการ และสตรีชาติพันธุ์ จำนวน 45 คน


Share:วันที่ 10 มีนาคม 2565 one home พม.แม่ฮ่องสอนเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่ลาหลวง

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายชนาธิป เสมแย้ม ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่ลาหลวง โดยมีนายแฉล้ม ทองเกลา 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย one home พม.แม่ฮ่องสอนเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิด ดังกล่าว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial