One home พม.แม่ฮ่องสอน บริจาคสิ่งของสบทบทุนวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2564

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. หน่วยงาน One home พม.แม่ฮ่องสอน กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้บริจาคสิ่งของสบทบทุนวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2564 โดยมีนายวรพงษ์ บุญเคลือบ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน One Home พม.แม่ฮ่องสอน เป็นผู้มอบ ในการนี้ นายชนก มากพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้รับมอบ สิ่งของดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ ในการดำเนินงานกิจกรรม โครงการ ตามพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่อ่องสอน


Share: