วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ ธิบดี กรมพก. พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ตามโครงการเปิดเมืองสามหมอกสู่เมืองอารยสถาปัตย์เพื่อคนพิการและคนทั้งมวล

  วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 15.15 น. ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมคณะ และทีมหน่วยงาน One Home พม.แม่ฮ่องสอน ตรวจติดตามการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ตามโครงการเปิดเมืองสามหมอกสู่เมืองอารยสถาปัตย์เพื่อคนพิการและคนทั้งมวล ซึ่งได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ ปี 2562 เพื่อให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อคนพิการและคนทั้งมวล

Share:วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 07.30 น. ที่ วัดพระธาตุดอยกองมู ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยนายแฉล้ม  ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมตักบาตรถวายพระราชกุศลและร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 


Share:วันที่ 4 สิงหาคม 2566 พิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก จำนวน 20 ครัวเรือน ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางจารุณี จันทร์เจนจบ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก จำนวน 20 ครัวเรือน ในพื้นที่บ้านแม่ตอละ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี ในนามประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครัวเรือนที่ได้รับความเสียหาย ทั้งหมด 27 ครัวเรือน เสียหายทั้งหลัง จำนวน 12 ครัวเรือน เสียหายบางส่วน จำนวน 15 ครัวเรือน


Share:วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ลงพื้นที่จัดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อเป็นเกราะป้องกันภัยจากการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อเป็นเกราะป้องกันภัยจากการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วม จำนวน 102 คน ทั้งได้รับเกียรติจากมูลนิธิโซอินเตอร์เนชั่นแนลมาเป็นวิทยาการให้ความรู้ได้แก่นักเรียน


Share:วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ลงพื้นติดตาม การดำเนินงานการส่งเสริมพลังทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา และนางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการส่งเสริมพลังทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม และติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส ในการนี้ นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่น

คงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางจารุณี จันทร์เจนจบ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ว่าที่ร้อยตรีอนุพันธ์ กมลดีเยี่ยม ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนายธวัชชัย พรมเสพสัก ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับ โดยมีกิจกรรมการมอบโล่ “วุฒิสภา ศรัทธาความดี” ให้กับ นายอมร ศรีตระกูล ผู้นำชุมชนผาบ่องกำนันผู้นำท้องที่ของตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นผู้นำชุมชนแนว Green Season 

ตามวิถีชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพ วิถีชุมชนคุณธรรม ณ พิชชาพร เฮ้าส์ รีสอร์ท ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน


Share:โครงการสวนเกษตรพอเพียง สนง.พมจ.แม่ฮ่องสอน ผักสวนครัว อาหารปลอดภัย

 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม โครงการสวนเกษตรพอเพียง ผักสวนครัว อาหารปลอดภัย ภายใต้ แผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2566 การพัฒนาอาชีพและรายได้ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้ชุมชนผลิตอาหารให้พอเพียงต่อการบริโภค ไม่พึ่งตลาดภายนอก โดยมีนายแฉล้ม ทองเกลา พมจ.แม่ฮ่องสอน และบุคลากร เจ้าหน้าที่สำนักงานพมจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกัน ปลูกพืชผักสวนครัว ไร้สารเคมี ภายในบริเวณบ้านพักข้าราชการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน


Share:วันอังคาร ที่31 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงาน Onehome เป็นเจ้าภาพ จัดงานกิจกรรม “ตลาดชุมชนคนพอเพียง” ภายใต้แนวคิดการพัฒนาโดยไม่ทำลายแต่ให้ทำประโยชน์มากเล็กแต่ดูดี ตามหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

   วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาพอเพียง บริเวณสนามหญ้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม  “ตลาดชุมชนคนพอเพียง”  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ประจำเดือนมกราคม 2566  นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตัวแทนคณะผู้รับผิดชอบเจ้าภาพหลัก เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมนี้มี นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน  นายศรัณยู  มีทองคำ,นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมฯ ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดแสดงสินค้า และการจัดจำหน่ายสินค้า การจัดนิทรรศการ และให้ความรู้ของหน่วยงานราชการ การแสดงดนตรี พร้อมทั้งการจัดกิจกรรม แสดงการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม  ทั้งนี้ได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบ เป็นกิจกรรมสื่อสารการรับรู้การดำเนินงานของหน่วยงานและนำจุดเด่นมาเผยแพร่ปะชาสัมพันธ์ ให้เหมาะสม ภายใต้แนวคิดการพัฒนาโดยไม่ทำลายแต่ให้ทำประโยชน์มากเล็กแต่ดูดี ตามหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial