วันที่ 4 สิงหาคม 2566 พิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก จำนวน 20 ครัวเรือน ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางจารุณี จันทร์เจนจบ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก จำนวน 20 ครัวเรือน ในพื้นที่บ้านแม่ตอละ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี ในนามประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครัวเรือนที่ได้รับความเสียหาย ทั้งหมด 27 ครัวเรือน เสียหายทั้งหลัง จำนวน 12 ครัวเรือน เสียหายบางส่วน จำนวน 15 ครัวเรือน


Share: