3 สิงหาคม 2564 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ ค้ามนุษย์

 วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการ จัดโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรม อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมพิชชาพร เฮ้าส์ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 30 คน โดยมีนายวรพงษ์ บุญเคลือบ พัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมบรรยายหัวข้อ “นโยบายและการขับเคลื่อน ภารกิจการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากศูนย์พิทักษ์ เด็ก สตรี ครอบครัวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 มาร่วมบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายด้านการค้ามนุษย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง


Share: