23 เมษายน 2564 สนง.พมจ.แม่ฮ่องสอนจัดการประชุมคณะกรรมการโครงการซ่อมสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 วันที่ 23 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมคณะกรรมการโครงการซ่อมสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 111 หลัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 69 พรรษา โดยมีนายนชนาธิป เสมแย้ม ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน


Share: