18 เมษายน 2565 กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ 2565 เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 18 เมษายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 การปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยมีนายแฉล้ม ทองเกลา พมจ.แม่ฮ่องสอน และ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการดังกล่าว จำนวน 60 ต้น ณ ภายในบริเวณบ้านพักข้าราชการ สนง.พมจ.แม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน


Share: