18 ธันวาคม 2564 กิจกรรมมอบของรางวัลในงานเทศกาลโลกใบเล็กเด็กดอยแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 12

วันที่ 18 ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมและมอบของรางวัล ในงานเทศกาลโลกใบเล็กเด็กดอยแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 12  Next normal small world “วิถีถัดไปของโลกใบเล็ก” ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน


Share: