18 ก.พ. 2564 สนง.พมจ.มส.จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสมัชชาคนพิการ ประจำปี 2563 (ปีงบประมาณ 2564)

วันที่ 18 ก.พ. 2564 สนง.พมจ.มส.จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสมัชชาคนพิการ ประจำปี 2563 (ปีงบประมาณ 2564) มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด – 19 รวมคนทุกกลุ่ม เข้าถึงทุกคน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Building Back Better : toward a disability-inclusive, accessible and sustainable post COVID-19 World)ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิด

Share: