16 ก.พ. 2564 สนง.พมจ.แม่ฮ่องสอนจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ สังคมของภาคธุรกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน Corporate Social Reponsibility (CSR) ครั้งที่ 1/2564

 วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายวรพงษ์ บุญเคลือบ พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ สังคมของภาคธุรกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน Corporate Social Reponsibility (CSR) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีคณะทำงาน ซึ่งเป็นผู้แทน หน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจ และภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 23 คน


Share: