20 กันยายน 63 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมผู้สูงอายุในชุมชน

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน สู่การสานพลังคลังปัญญาผู้สูงอายุเพื่อคนทุกวัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ (ท่าโป่งแดง) ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย เด็กและเยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ สมาคมชมรมผู้สูงอายุ จังหวัด สมาคมคนพิการตาบอดจังหวัด อพม.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 120 คน กิจกรรมในงาน ได้แก่ การเชิดชูเกียรติคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมเชิดชูเกียรติ อพม. ดีเด่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2563 การจัดนิทรรศการของหน่วยงาน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุและคนพิการ การถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เช่น การทำตุง การทำปานซอย การทำลูกประคบสมุนไพร การทำเทียนผางประทีป การแสดงวงดนตรีพื้นบ้านของผู้สูงอายุ และการปฐมพยาบาล การดูแลฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการ


Share: