วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 จัดการประชุมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ภาคเหนือตอนบน (CTIP Network: Combat Trafficking In Persons Network)

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ภาคเหนือตอนบน (CTIP Network: Combat Trafficking In Persons Network) และการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพิชชาพรเฮ้าส์ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโดยมูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก (FOCUS) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างองค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลระหว่างองค์กร รวมทั้งรวบรวมแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานในคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว


Share: