วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจประเมินอาคารและเยี่ยม ผู้เช่าอาศัยอาคารห้องเช่าการเคหะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจประเมินอาคารและเยี่ยม ผู้เช่าอาศัยอาคารห้องเช่าการเคหะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โดยผู้ช่วยผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่างและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่าง ดำเนินการเขียนแปลนการปรับปรุงโครงสร้างอาคาร ได้แก่ หลังคา ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง ห้องน้ำ ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร รั้วหน้าบ้าน กำแพงระหว่างบ้าน หลังคาหน้าบ้าน(โรงจอดรถ) ระบบท่อระบายน้ำของชุมชน ภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของชุมชน  ทั้งนี้ ทางผู้ช่วยผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ จะนำเสนอข้อมูลและแบบแปลนการปรับปรุงอาคารห้องเช่าเคหะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าสู่การพิจารณาในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ในปีงบประมาณ 2566 ต่อไป


Share: