วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2564 สำนักงาน.พมจ.แม่ฮ่องสอน จัดอบรมและบรรยายให้ความรู้ตามโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2564

วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2564 นายวรพงษ์ บุญเคลือบ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายให้ความรู้ตามโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2564 กิจกรรม เฝ้าระวังรู้เท่าทันภัยค้ามนุษย์ในโรงเรียน รุ่นที่1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รุ่นที่ 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 อำเภอปางมะผ้า มีเด็กมีเด็กนักเรียนเข้าร่วมอบรม รุ่นละ 60 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากมูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก FOCUS จังหวัดเชียงใหม่ 


Share: