วันที่ 3 สิงหาคม 2565 พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการเปิิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสบป่อง โดยได้รับเกียรติจากนายกเอนก ปันทะยม นายอำเภอปางมะผ้า เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฯ ซึ่งมีนายสุริยัน ปัญญา นายกองค์บริหารส่วนตำบลสบป่อง กล่าวรายงาน และนายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จำนวน 4 ศูนย์ การมอบเงินสวัสดิสสการให้กับกลุ่มเป้าหมาย  องค์กร เครือข่าย วอาทิ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ทั้ง 8 ประเภท


Share: