วันที่ 29 กันยายน 2565 พิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล ให้กับ คนพิการ, อพม.เชี่ยวชาญผู้สูงอายุ และเยาวชนดีเด่น

วันที่ 29 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่9 ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยนายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางจารุณี จันทร์เจนจบ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ โดยก่อนวาระการประชุม ได้มอบโล่ และใบประกาศเชิดชูเกียรติให้กับคนพิการ อพม.เชี่ยวชาญผู้สูงอายุ ,เยาวชนดีเด่น จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลคนพิการที่ประสบความสำเร็จ จากการกู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ , มอบเข็มเชิดชูเกียรติ อพม.เชี่ยวชาญ
ด้านผู้สูงอายุ และรางวัลเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

Share: