วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สนง.พมจ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและความรุนแรงในครอบครัว เนื่องด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” ภายใต้แนวคิด “R-E-S-P-E-C-T:สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม” ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การเดินรณรงค์ ติดริบบิ้นสีขาว แจกสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาติดต่อราชการในศาลากลางจังหวัด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการในศาลากลางจังหวัด จำนวน 100 คน


Share: