วันที่ 24 สิงหาคม 2565 One Home พมแม่ฮ่องสอน ดำเนินการเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 24 ส.ค. 2565 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลปางหมู โดยมีนายกฤษฎ์ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู กล่าวรายงาน และนายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล กล่าวว่าศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เป็นภารกิจหนึ่งของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ได้แก่ มิติด้านสุขภาพมิติด้านสังคม มิติด้านรายได้ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านความเป็นอยู่ที่เหมาะสม มิติด้านการศึกษา การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งมอบมอบเงินสวัสดิการให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายที่ดูแลกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผู้สูงอายุ กว่า 9 ประเภทและยังประกาศเจตนารมณ์องค์กร 19 องค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วย


Share: