วันที่ 23 มี.ค. 2565 โครงการส่งเสริมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565

  วันที่ 23 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565   ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำรีสอร์ท ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เป็นประธานเปิดงาน  และนายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงาน กิจกรรมประกอบด้วย การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมดีเด่น จำนวน 7 ราย เเละการเสนาในหัวข้อ “การจัดการภัยพิบัติในภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติอย่างมีมุมมองมิติเพศภาวะ” 

และการมอบข้อเสนอสมัชชาสตรี ประจำปี 2565 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มสตรี สภาเด็กและเยาวชน สตรีพิการ และสตรีชาติพันธุ์ จำนวน 45 คน


Share: