วันที่ 19 มี.ค. 64 สนง.พมจ.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีม one home พม. จังหวัดแม่ฮ่องสอน


Share: